วิธีปิดการแจ้งเตือนข้อความเพื่อน / กลุ่มของ LINE ด้วยมือถือ

วิธีปิดการแจ้งเตือนข้อความเพื่อน / กลุ่มของ LINE ด้วยมือถือ