10 ข้อ ลองทำเพื่อพาตัวเองออกจากกรอบความคิดเดิมๆ

10 ข้อ ลองทำเพื่อพาตัวเองออกจากกรอบความคิดเดิมๆ

สมองของเราที่แบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาได้ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซีกซ้ายจะเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ คำนวณหาเหตุผล ส่วนซีกขวาจะเกี่ยวข้องกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวซึ่งเทคนิคการคิดนอกกรอบที่เรานำมาเสนอต่อไปนี้ เป็นวิธีที่จะช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ทุก ๆ คนสามารถที่จะฝึกฝนเรียนรู้ได้

10 ข้อ ลองทำเพื่อพาตัวเองออกจากกรอบความคิดเดิมๆ

1.ละวางความคิดครอบงำ ไม่ปล่อยให้ความเคยชินเก่า ๆ มาจำกัดความคิดของเราเอาไว้ อย่าตีกรอบความคิดของทั้งตัวเองและผู้อื่น หรือตั้งธงเอาไว้ในใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ เหลวไหล ให้คิดว่าทุกสิ่งย่อมมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เสมอ

2.ฝึกการใช้ความคิดอย่างรอบด้าน อย่ายึดติดกับความคิดด้านใดด้านหนึ่งแต่เพียงด้านเดียว พยามใช้ความคิดให้ทั่วทุกด้าน พร้อมกับฝึกที่จะสงสัย ตั้งปัญหาและคิดหาสาเหตุ และที่สำคัญจะต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการใช้ความคิดเปรียบเทียบและค้นหาความจริงจากมุมมองในหลากหลายมิติเสมอ

3.คิดในแง่บวก ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วยังทำให้มีความสุขอีกด้วย

4.คำตอบของปัญหาอาจเกิดขึ้นจากบางสิ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ จึงควรพยายามที่จะฝึกสร้างโอกาสแห่งความบังเอิญ เพราะจะช่วยให้ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์

5.ฝึกตั้งคำถาม ว่ามีอะไรบ้างที่คนอื่นได้ทำไปแล้ว แต่ตัวเราเองยังไม่ได้ทำ และเราจะทำเหมือนเขาได้ไหม ต้องทำยังไง มีอะไรบ้างที่เราต้องเปลี่ยนแปลง

6.ฝึกการสังเกต จดจำ การสั่งสมประสบการณ์ เพื่อให้มีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น เรียนรู้ทุกอย่างในเรื่องที่ตนมีความสนใจให้รู้ลึกและรู้กว้าง

7.ฝึกใช้การระดมพลังสมอง ด้วยการวิธีการฟัง คิด ถาม เขียน

8.พักไว้ก่อนก็ได้นะ หากใช้ความคิดอย่างหนักแล้ว ก็ยังไม่สามาถที่จะหาคำตอบในเรื่องนั้น ๆ ได้ ก็ให้พักไว้ก่อน ผ่านไป2-3 วัน แล้วค่อยกลับมาคิดใหม่

9.นำความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ มาตัดแต่ง ทบทวน คัดสิ่งที่ใช้การไม่ได้ออก ปรับเปลี่ยนแก้ไขจนได้ความคิดที่ดีสุด

10.อย่ายึดติดอยู่กับความสำเร็จแบบเดิม ๆ เช่น เมื่อเราทำสิ่งใดที่ประสบความสำเร็จ เมื่อลงมือทำครั้งต่อไป ก็ให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีการแบบใหม่ ๆ

ขอบคุณข้อมูล : healthandtrend